Защита на данни / Общи условия

Информация за администратора на лични данни:

РП ПР Консултинг ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202427654, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • При предвидено задължение по закон;

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;
 • анализ на клиентската история;
 • извършване на кредитна оценка, за да оценим Ваша заявка за предоставяне на услуги;
 • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, пол, възрастова група, постоянен адрес;
 • данни за направените поръчки;
 • кореспонденция във връзка с цялостното обслужване – електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;
 • кредитен рейтинг;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори и куриерски фирми;
 • дружества- кредитни агенции, за целите на първоначална и текуща кредитна оценка;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Предоставяне на данни на 3-ти лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи  на Ваши основни лични данни;

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имена, имейл адрес, професия.

Предоставяне на данни на трети лица

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 5 години след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

Получаваме лични данни от следните 3-ти лица: Маркетинг агенции.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

 • Името и координатите за връзка на администратора
 • Целите на обработването;
 • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
 • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
 • Включително получателите в трети държави или международни организации;
 • Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност

Условия за използване на уебсайт  http://www.thewhy.bg/

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между РП ПР Консултинг ЕООД, по-

долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и

услуги, намиращи се на уебсайт http://www.thewhy.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

РП ПР Консултинг ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България

с ЕИК 202427654 адрес гр.Банкя

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате

информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на РП ПР Консултинг ЕООД и общите

условия за ползване на услугите, предоставяни от РП ПР Консултинг ЕООД, като уреждат

отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за

сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани

неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции – За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в

следния смисъл:

Сайт – http://www.keto-s-ermenkova.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не

са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко

физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на

своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване,

бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове,

формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация,

която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа,

психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена

идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при

принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи,

както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от

държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за

продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Под никаква форма се има впредвид: Електроно се има впредвид Фейсбук,Инстаграм,Тлитър и всички видове социални мрежи и подобни на социални мрежи, Медийно, Рекламно.

Както, и предостъпването на другите физически лица.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се

задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща

или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет

едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за

извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този

закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба

на предлаганите от Търговеца стоки.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с

Търговеца за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на

потвърждаването на поръчката от Търговеца

2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже

поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца,

Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да

избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез

интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че

поръчката му е приета.

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите

на Търговеца;

 1. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
 2. Търговецът не възстановява получената в случай,че клиентът е нарушил общите условия включително и,че същият е разпространил под каквато, и да е форма предоставената му кето диета на трети лица включително елетрони медий, социални мрежи и подобни.

Цени

 1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към

момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването

му.

 1. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените

на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени

поръчки.

 1. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно

българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата,

приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката.

Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за

лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в

състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на

една и съща стока.

Плащане

 1. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума

поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със

стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително

платената сума подлежи на възстановяване.

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой

избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез

следните методи:

банков превод

чрез палтежната система на PayPal

 1. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж,

той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на

куриера при получаването на стоката.

 1. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на

платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията

и/или таксите на такава трета страна.

 1. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна –

доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради

причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 1. Търговецът не възстановява получената в случай,че клиентът е нарушил общите условия включително и,че същият е разпространил под каквато, и да е форма предоставената му кето диета на трети лица включително елетрони медий, социални мрежи и подобни.

Отказ от договора за услуга .

 1. Потребителят има право да се откаже от договорът за услуга без да посочва причина, без да

дължи обезщетение или неустойка в срок от 2/два/ дни преди започване на режима..

 1. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми по имейл

недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора за услуга в срок посочен в т.13.

 1. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност да изпрати по електронен път на имейл недвусмислено заявление. В тези случаи

Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа.

 1. Когато във връзка с изпълнението по договора  за услугаТърговецът е направил разноски и

Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума

за направените разноски или да изисква тяхното плащане от Потребителя.

 1. Потребителят няма право да се откаже от договора за услуга в случай че предмет на същия са:

В момента в който е предоставена цялата информация за профила по Вайбър на съответния клиент.

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси,

разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на

закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или

на съответно указаното лице, преотстъпено правото на ползване на Търговеца, и не могат

да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при

всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на

Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените

преки и косвени вреди в пълен размер.Така също да търси и наказателна отговорност от лицата.

 1. Потребителят не може да

възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по никакъв

начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца,както и станали му известни в лично качество на потребител на услугата.

 1. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на

Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 1. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги на Потребителя при извършено от последният нарушение на условията по този договор.

Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива

информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати

едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в

нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и

общоприетите нравствени норми.

 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между

страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или

прекратяване поддържането на уебсайта му.

50.Търговецът има право едностранно без предизвестие да прекрати договорът за услуга,без да възстановява получената сума в случай,че клиентът е нарушил общите условия включително и,че същият е разпространил под каквато, и да е форма предоставената му кето диета на трети лица включително елетрони медий, социални мрежи и подобни.

 1. Писмената електронна форма на договора за услуга се счита спазена с изпращане на съобщение на

електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание,

което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в

уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който

дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи

условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на

целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от

повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

 1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в

настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на

посочения от Потребителя имейл адрес.

Приложимо право

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите

на действащото законодателство на Република България,а в случай на извършено престъпление от страна на Потребителя и в страната в която се намира Потребителя.

Back to top button